Polityka ochrony danych osobowych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej.

Zbieranie danych

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Operator strony odpowiada za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w stopce witryny.

Jak zbieramy Państwa dane?

Z jednej strony dane są pozyskiwane, gdy nam je Państwo przekazują. Mogą być to, na przykład, dane, które podajemy w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie lub za Państwa zgodą, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową przez nasz system informatyczny. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na stronę www.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkownika.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu ich przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli złożą Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne przyczyny ich przechowywania (np. okresy przechowywania podatkowego lub handlowego); w drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych przyczyn.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych, w dowolnym momencie mogą Państwo skontaktować się z nami przez adres podany w stopce witryny.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzają Państwo tę stronę, Państwa zachowania podczas surfowania mogą zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat programów tego typu można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting i Content Delivery Networks (CDN)

Hosting zewnętrzny

Hosting tej witryny odbywa się przez zewnętrznego usługodawcę (firmę hostingową). Dane osobowe zapisane na tej stronie są przechowywane na serwerach firmy hostingowej. Mogą to być np. adresy IP, prośby o kontakt, metadane oraz dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane kontaktowe, osobowe, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Firma hostingowa jest wykorzystywana w celu realizacji warunków umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO – RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i sprawnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę ( Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Firma hostingowa będzie przetwarzać Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań w ramach umowy i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

W zakresie hostingu korzystamy z następującego usługodawcy:

1&1 Telecommunication SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur
www.1und1.de/

Zawarcie umowy w celu realizacji zamówienia

Aby zapewnić przetwarzanie danych zgodne z obowiązującymi wymogami, zawarliśmy z naszą firmą hostingową specjalną umowę o warunkach realizacji zamówienia.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych, dane te traktujemy jako poufne, co zawarte jest w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy oraz w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

wwt Technologie GmbH & Co. KG
Langemarckstr. 55 – 57
45141 Essen

Telefon: +49 (0) 201 290 880
E-Mail: info@wwt-wagner.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. dane osobowe, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania danych

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu ich przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli złożą Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne przyczyny ich przechowywania (np. okresy przechowywania podatkowego lub handlowego); w drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych przyczyn.

Uwaga dotycząca przekazywania danych osobowych do USA

Nasza strona zawiera zintegrowane narzędzia dla firm z USA. Kiedy są one aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości wniesienia przez Państwa jako osoby zainteresowanej działań prawnych. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane na serwerach w USA w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na tego rodzaju czynności w zakresie przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych, której udzielono przed jego wniesieniem.

Prawo do sprzeciwu w zakresie gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz do celów marketingu bezpośredniego (art. 21 DSGVO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F DSGVO (RODO), W DOWOLNYM MOMENCIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWO WYRAŻENIA SPRZECIWU Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA INDYWIDUALNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH PRZETWARZANIE DANYCH JEST WYMAGANE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WYRAŻENIA SPRZECIWU, DANE OSÓB ZAINTERESOWANYCH NIE BĘDĄ WIĘCEJ PRZETWARZANE, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PODAĆ WAŻNE I UZASADNIONE PODSTAWY ICH PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻĄ NAD PAŃSTWA OSOBISTYM INTERESEM, PRAWEM CZY WOLNOŚCIĄ OSOBISTĄ LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY POMOCY, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (CEL ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, W DOWOLNYM MOMENCIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC TEGO RODZAJU REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE MA ONO ZWIĄZEK Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia DSGVO (RODO), zainteresowanej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim w miejscu stałego pobytu, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi jest uzasadnione, bez uszczerbku dla innych środków odwoławczych, administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. O ile zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wówczas, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, witryna ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki.

Kiedy szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Prawo dostępu, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy, celu przetwarzania oraz, w razie potrzeby, prawo do poprawiania lub usunięcia danych. Jeżeli mają Państwo dalsze pytania na temat danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie poprzez adres podany w stopce witryny.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W dowolnym momencie zapraszamy do kontaktu z nami poprzez adres podany w stopce witryny. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeżeli kwestionują Państwo dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania kontroli przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało/ odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast ich usunięcia, mogą Państwo zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
  • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, ale dla Państwa są one niezbędne do przeprowadzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO (RODO), należy starannie rozważyć Państwa oraz nasze interesy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, przetwarzanie tych danych – poza ich przechowywaniem – jest dozwolone wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny przetwarzany przez Unię Europejską lub państwo członkowskie.

4. Zbieranie danych na tej stronie

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. „ciasteczka”. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Przechowuje się je na Państwa urządzeniu – albo tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) albo na stałe (cookies trwałe). Sesyjne pliki cookies są automatycznie usuwane po wizycie na stronie. Stałe pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną samodzielnie przez Państwa usunięte lub Państwa przeglądarka internetowa nie usunie ich automatycznie.

W niektórych przypadkach pliki cookies osób trzecich mogą być również przechowywane na Państwa urządzeniu, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową (Third Party cookies). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług innych podmiotów (np. plików cookies do przetwarzania transakcji płatniczych).

Pliki cookies mają różne funkcje. Liczne pliki cookies są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ bez nich pewne funkcje witryny internetowej by nie działały (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookies służą do analizy zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookies, które służą do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookies), do zapewnienia określonych, potrzebnych nam funkcji (funkcjonalne pliki cookies, np. do funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookies do pomiaru oglądalności sieci) są niezbędne, a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO sa one zapisywane, o ile nie zostanie podana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli wystosowano zapytanie o zgodę na przechowywanie plików cookies, dane pliki są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana.

Mogą Państwo zdecydować o ustawieniach swojej przeglądarki w taki sposób, aby być informowanym o ustawieniach plików cookies i zezwalać na nie tylko w indywidualnych przypadkach, aby móc wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych lub wszystkich przypadkach, jak również aktywować automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Tak długo, jak pliki cookies są używane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, w kontekście niniejszego oświadczenia o ochronie danych, w przypadku jakiegokolwiek odstępstwa lub zmiany zostaną Państwo o tym osobno poinformowani i, jeśli to konieczne, poproszeni o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca serwisu automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania serwerowego
  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (RODO). Operator serwisu ma uzasadniony interes w kwestii technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być zapisywane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślą nam Państwo zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Państwa dane, które zostały w nim zawarte, w tym dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Bez Państwa zgody dane nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (RODO), o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją zawartej umowy lub stanowi czynności niezbędne do zawarcia umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), o ile w ramach tej zgody o to wnioskowano.

Dane uzupełnione przez Państwa w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy ustanie powód ich przechowywania (np. po przetworzeniu i zamknięciu Państwa sprawy). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytania przez e-mail, telefon lub fax

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faxu, Państwa zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe w nim zawarte (imię i nazwisko, treść zapytania), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Nie przekażemy tych danych do osób trzecich bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (RODO), o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją zawartej umowy lub stanowi czynności niezbędne do zawarcia umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), o ile w ramach tej zgody o to wnioskowano.

Dane uzupełnione przez Państwa w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy ustanie powód ich przechowywania (np. po przetworzeniu i zamknięciu Państwa sprawy). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony analizę zachowań osób odwiedzających witrynę. Operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące jej użytkowania, takie jak, liczba odsłon, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą zostać skonsolidowane przez Google w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Google Analytics korzysta z technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowań (np. pliki cookies lub odcisk palca urządzenia). Informacje zbierane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z narzędzi analitycznych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (RODO). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli wystosowano zapytanie o odpowiednią zgodę (np. zgoda na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google zanim zostanie przesłany do USA – dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw działających w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej, Google wykorzysta niniejsze informacje w celach analitycznych dotyczących użytkowania witryny przez Państwa, a następnie w celu opracowania raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych operatora oraz regulowania innych usług związanych z korzystaniem zarówno z tych stron, jak i Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Można zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics postępuje z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Google, a podczas korzystania z Google Analytics, w pełni stosujemy się do surowych wymagań niemieckich organów ochrony danych.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookies, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookies DoubleClick, identyfikator reklamowy Androida) są anonimizowane po 14 miesiącach lub usuwane. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts (lokalny hosting)

Ta strona używa tak zwanych Google Web Fonts, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie zachodzi wówczas połączenie z serwerami Google.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.